Informacije

Reklamacije

Informacije

Pravila za reklamacije 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled
nesaobraznosti robe ugovora i prava po osnovu garancije, kao i zbog
pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na grejnom telu, na sledeće načine:

1. Telefonom na broj:
2. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu
Prodavca: prodaja@mermerniradijatorisrbija.com

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 dana od
dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na
izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži
odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan
predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 7 dana
od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za
rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će
Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema
odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši
reklamaciju u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje
saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih
Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu
Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za
rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i
da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti
vraćen iznos kupoprodajne cene.

© 2019 Boopro tech. All Rights Reserved